d.o.

    最近超迷釜山行。

愿妈妈被这个世界温暖以待♥

    在自己的城市里 不温不火的过着♡

     #落日

      还是要和喜欢的人在一起观赏啊
      体会它独特的美♡

              最美的瞬间.